Poziv za autore programa stručnog usavršavanja

Dragi članovi,

Udruženje nastavnika engleskog jezika – ELTA poziva sve zainteresovane nastavnike engleskog jezika da se prijave na konkurs za autore programa stručnog usavršavanja. Udruženje će podržati zainteresovane autore prilikom akreditacije programa stručnog usavršavanja za školsku 2022/2023, 2023/2024. i 2024/2025. godinu.

Pravo da konkurišu imaju dosadašnji aktivni članovi Udruženja čiji predlozi programa imaju jasno definisane ciljeve i ideje koje su u skladu sa potrebama stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju.

Prijava se podnosi elektronski sa detaljnim opisom aktivnosti u obliku propisanom od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Komisija će po jasno utvrđenim kriterijumima odlučiti o izboru  programa koji će biti podržani na Konkursu koji je raspisao ZUOV 22. novembra 2021. i koji traje do 25. decembra 2021. godine.

Procenjuje se ispunjenost sledećih zahteva:

– da program doprinosi razvijanju kompetencija nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika;

– da su elementi programa obuke (cilj, prioritetna oblast na koju se program odnosi, kompetencija/e koju program razvija, očekivani ishodi, sadržaj, trajanje programa i vremenski raspored aktivnosti, oblici rada, ciljne grupe, način provere stečenih znanja i veština, način praćenja efekata programa i način pružanja podrške polaznicima obuke u primeni stečenih znanja i veština u praksi) međusobno povezani i logično usaglašeni;

– da program doprinosi stručnom usavršavanju u odabranoj prioritetnoj oblasti;

–  da su prikazani rezultati analize potreba za SU na koje program obuke odgovara ili da su navedeni rezultati istraživanja koji vode ka postizanju očekivanih ishoda obuke;

– da program odgovara važećoj programskoj koncepciji vaspitno-obrazovnog i obrazovno-vaspitnog rada;

– da je najveći broj učesnika po grupi 30 za neposredno izvođenje, odnosno 45 za obuke koje se ostvaruju na daljinu putem interneta;

– da su obezbeđena najmanje dva realizatora po grupi od 30 učesnika za obuke koje se ostvaruju kroz neposredan rad, a za obuke koje se ostvaruju na daljinu putem interneta na svakih 45 učesnika potrebno je da bude obezbeđen jedan realizator;

– da program koji se ostvaruje kroz neposredan rad traje najkraće osam, a najduže 24 sata, obuka može da traje najduže osam sati dnevno;

– da program koji se ostvaruje na daljinu putem interneta može da traje od dve do pet nedelja, sa maksimalnim opterećenjem od osam sati nedeljno, u ukupnom trajanju od osam do 40 sati; u okviru ovih 40 sati može da postoji i deo koji se ostvaruje neposredno, a koji se po pravilu izvodi u grupama do 30 učesnika;

– da su reference organizatora programa u vezi sa temom programa i da su odgovarajuće;

– da su reference autora u vezi sa temom programa i da su odgovarajuće;

– da su reference prijavljenih realizatora obuke u vezi sa temom programa, veštinama i iskustvom u izvođenju obuka i da su odgovarajuće;

– da su definisani odgovarajući radni materijali i oprema za izvođenje programa;

– da su obezbeđeni materijalno tehnički uslovi za realizaciju programa na daljinu;

Prijava se nalazi na linku cutt.ly/prijava i otvorena je do 10. decembra 2021. godine.

O rezultatima konkursa bićete obavešteni do 15. decembra 2021. godine.

Autori i realizatori izabranih programa snosiće troškove prijave u iznosu od 12.000,00 din + PDV (14.400,00 din).

Srdačan pozdrav,

Tim Udruženja ELTA