Skip to main content

Poziv za autore programa stručnog usavršavanja

Poštovani,

Udruženje nastavnika engleskog jezika – ELTA poziva sve zainteresovane nastavnike da se prijave na konkurs za autore programa stručnog usavršavanja. Udruženje će podržati zainteresovane autore prilikom akreditacije programa stručnog usavršavanja za školsku 2018/19, 2019/20. i 2020/2021. godinu.

Pravo da konkurišu imaju dosadašnji aktivni članovi Udruženja. Program treba da ima jasno definisane ciljeve i ideje koje su u skladu sa potrebama stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju. Potrebno je dostaviti prijavni formular sa detaljnim opisom aktivnosti i biografije svih autora i realizatora (u obliku propisanom od strane Zavoda).

Komisija će po jasno utvrđenim kriterijumima odlučiti o izboru dva programa koji će biti podržani na Konkursu koji je ZUOV raspisao 1. oktobra 2017. godine i koji traje do 31. oktobra 2017. godine.

Procenjuje se ispunjenost sledećih zahteva:

  • da program doprinosi razvoju kompetencija nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika;
  • da su elementi programa obuke (cilj, prioritetna oblast na koju se program odnosi, kompetencija koju program razvija, očekivani ishodi, sadržaj, trajanje programa i vremenski raspored aktivnosti, oblici rada, ciljne grupe, način provere stečenih znanja i veština i način praćenja efekata programa) međusobno povezani i logično usaglašeni;
  • da su obezbeđena najmanje dva realizatora po grupi od 30 učesnika za obuke koje se ostvaruju kroz neposredan rad;
  • da program koji se ostvaruje kroz neposredan rad traje najkraće osam, a najduže 24 sata, obuka može da traje najduže osam sati dnevno;
  • da je najveći broj učesnika po grupi 30;
  • da su reference autora u vezi sa temom programa i da su odgovarajuće;
  • da navedeni rezultati istraživanja vode ka postizanju očekivanih ishoda obuke;

Troškove akreditacije snose autori programa. Ukoliko program bude akreditovan, troškovi će biti refundirani pri prvoj realizaciji.

Formular dostaviti na imejl elta.kancelarija@gmail.com do 22. oktobra 2017. godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni do 26. oktobra 2017. godine.

Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Srdačan pozdrav,
ELTA tim

 

Prijavni formular
Interni Pravilnik Udruženja o realizaciji obuke stručnog usavršavanja